Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bevatten gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Meer informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

 • Bron: Kadaster
 • Triples: +/-1.2 miljard

Basisregistratie Kadaster (BRK)

Overzicht van de ligging van de kadastrale percelen in Nederland. Fungeert als schakel tussen terrein en registratie, vervult voor externe gebruiker vaak een referentiefunctie, een ondergrond ten opzichte waarvan de gebruiker eigen informatie kan vastleggen en presenteren.

Meer informatie

Basisregistratie Kadaster (BRK)

 • Bron: Kadaster
 • Triples: 331.699.686

Basisregistratie Topografie (BRT) - TOP10NL (April 2017)

TOP10NL is een digitaal objectgericht kaartbestand wat ten grondslag ligt aan de topografische kaart 1:10000 en wat veelvuldig in diverse GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, en beheers- en planningsactiviteiten.

Meer informatie

Basisregistratie Topografie (BRT) - TOP10NL (April 2017)

 • Bron: Kadaster
 • Triples: 311.102.612

Natura 2000

Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie bestaande uit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Natura 2000-gebieden zijn een samenvoeging van beide en de daarin gelegen beschermde natuurmonumenten. In Nederland gaat het om 163 gebieden waarvan drie mariene gebieden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) op de Noordzee (incl. een voorgenomen Vogelrichtlijngebied in de EEZ).

Meer informatie

Drone no-fly zones

Webservice met de no-fly zones voor drones. Ook de recreatieve drone-vlieger moet zich aan deze no-fly zones houden. Tot op straatniveau is op de kaart zichtbaar waar je wel en niet met een drone mag vliegen. Relevante informatie over regelgeving is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones.

Meer informatie

Drone no-fly zones

 • Bron: Ministerie van I&M
 • Triples: 434

Mossel- en oester habitats

Dit betreft een bestandsopname van het areaal mossel en oesterbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee. Dit geschiedt jaarlijks. De opdrachtgever is de Directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn / Cluster Duurzame Visserijketens. De bestandsopname zelf wordt uitgevoerd door IMARES.

Meer informatie

Mossel- en oester habitats

 • Bron: Ministerie van EZ
 • Triples: 1623

Nationaal Wegenbestand - Wegen

Het NWB-Wegen is een digitaal geografisch bestand van nagenoeg alle wegen in Nederland. Opgenomen zijn alle wegen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, echter alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in het NWB-Wegen opgenomen. Indien een weg gescheiden rijbanen heeft, wat vooral het geval is bij Rijkswegen, worden deze als aparte wegvakken in het bestand verwerkt. In totaal beslaat het NWB-Wegen ongeveer 145.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken (in aantal +/-825000). Het NWB-Wegen wordt 4 keer per jaar geactualiseerd.

Meer informatie

Nationaal Wegenbestand - Wegen

 • Bron: Rijkswaterstaat
 • Triples: 1017044